اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728204&text=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%88%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%B4%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+18+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%2F+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87

اشتراک گذاری