اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728270&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%BA%D9%85+%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%2F+%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%88+%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%21%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%88+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری