اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728285&text=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D9%84%D9%82%DB%8C%D8%AD+%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C+%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87+%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%B3%D9%84

اشتراک گذاری