اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728304&text=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D9%88+%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری