اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728311&text=%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%DB%8C%D8%AE+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری