اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728322&text=%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD+%D9%88+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85

اشتراک گذاری