اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728349&text=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+25%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9+%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%BA+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری