اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728411&text=%0D%0A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%84+%D8%B4%D9%88%0D%0A

اشتراک گذاری