اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728434&text=+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%AD%D8%A8%D8%B3+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D9%87+%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری