اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728501&text=%D8%A7%DB%8C%D9%86+2+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%B1%D8%A7+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%9F%21++%2F+%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری