اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728559&text=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%2F+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C+%DB%B4+%D8%B7%D9%84%D8%A7+%D9%88+%DB%B2+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2

اشتراک گذاری