اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728681&text=80+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D8%A8%D8%B6%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C+%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F+%DB%B2+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D9%87%D9%85+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21

اشتراک گذاری