اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728732&text=%D9%BE%D8%AE%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A8%DB%8C+%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری