اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728771&text=%D8%B1%D9%81%D8%B9%DB%B7%DB%B3%DB%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8+%D8%A2%D8%A8+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%B4+%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%0D%0A

اشتراک گذاری