اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728798&text=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86+%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%2F+30+%D8%B3%DA%A9%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7+%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری