اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728855&text=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA%DB%8C+%DB%8C%D8%A7+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%9F+%7C+%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری