اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728876&text=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84+%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%DB%B5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%0D%0A

اشتراک گذاری