اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728901&text=%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85+%D9%82%D8%AA%D9%84+%DB%8C%DA%A9+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%B4%D8%AF+

اشتراک گذاری