اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728919&text=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1

اشتراک گذاری