اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728920&text=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A7+20+%D9%85%D9%87%D8%B1+1400

اشتراک گذاری