اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728965&text=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D9%88+%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C+%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87+%D8%AA%D8%A7+3+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری