اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-728995&text=+%C2%AB+%D8%A8%D9%86%D8%AA%C2%BB+%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%87%D9%85+%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.+

اشتراک گذاری