اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729014&text=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B7%D9%84%D8%A7+%D9%88+%D8%B3%DA%A9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

اشتراک گذاری