اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729082&text=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%DB%B2%DB%B0+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8+

اشتراک گذاری