اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729125&text=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84+%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری