اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729137&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%B4%D8%AF+%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%84%D9%88+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87+%21

اشتراک گذاری