اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729165&text=%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%AA%DB%8C%D8%BA+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA+%2F+%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری