اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729169&text=%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2+%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84+%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری