اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729180&text=2+%D9%BE%D8%B3%D8%B1+17+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%B9%D8%A7%D9%85+14+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C+%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری