اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729210&text=%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%DA%86%D9%87+%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D9%87%D8%AA%D9%84+%D8%AA%DB%8C%D9%85+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری