اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729312&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%82+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C+%2B++%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%88+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+

اشتراک گذاری