اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729326&text=%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84+%DA%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82+%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86+%D8%B4%D8%AF%0D%0A

اشتراک گذاری