اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729397&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD++%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%AF%D8%A8%DB%8C+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری