اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729425&text=%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+%DA%86%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری