اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729467&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%AA%D9%84%D8%AE+%D8%A2%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7+%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C+2+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+8+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری