اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729505&text=%D9%84%D9%88+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86+%D8%B2%D8%B4%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%21

اشتراک گذاری