اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729539&text=%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%DA%A9%D8%AA%DA%A9+%D9%85%DB%8C+%D8%B2%D8%AF+%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

اشتراک گذاری