اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729545&text=%D8%B1%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%87%D8%B1+%D9%82%D8%AA%D9%84+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D8%B2%D9%86+%D9%88+%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%B4+%D9%BE%D8%B3+%D8%A7%D8%B2++10+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A7+%D8%B4%D8%AF%2B++%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری