اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729565&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%26quot%3B%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C+%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%26quot%3B+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری