اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729581&text=%DB%B9%DB%B0+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84+%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری