اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729637&text=%D9%82%D8%B7%D8%B9+%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C+%DB%B2%DB%B0+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86+%21

اشتراک گذاری