اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729655&text=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%85+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%A8%D8%B1%D9%82+%D9%86%DB%8C%D8%B2+%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری