اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729727&text=%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری