اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729829&text=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C+%26quot%3B%DA%AF%D8%B4%D8%AA+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%21%26quot%3B+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DB%8C%D8%B2%D8%AF

اشتراک گذاری