اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729913&text=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2+%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7+%2F+%26quot%3B%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85+%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%26quot%3B+%DA%86%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری