اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-729920&text=%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%DA%86%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85+%2F+%D8%B8%D8%B1%D9%81+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری