اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-730950&text=%DB%8C%DA%A9+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1+%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF+%E2%80%93+%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87

اشتراک گذاری