اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-730958&text=+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%DA%86%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AF%D9%85+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری