اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-730960&text=%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C+%D8%A2%D9%87%D9%86+%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD+%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری