اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-730961&text=%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87%E2%80%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%DA%AF%D9%8F%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%8C+%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری